Zakoni

 

ZAKONI I PRIPADAJUĆI PROPISI


Zakon je akt koji donosi Hrvatski Sabor po točno određenom postupku utvrđenog Poslovnikom.

Svi drugi propisi i pravilnici moraju biti sklađeni usklađeni sa pripadajućim zakonima, pa tako i postupci svih subjekata u državi kao što su fizičke osobe, pravne osobe, instucije i tako dalje.

Nakon usvajanja pojedinih zakona, za njihovo provođenje nadležna su pripadajuća ministarstva.

Zaštita prirode i okoliša

Za zakone i uredbe odgovorno je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

Zakon o zaštiti okoliša
Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

Zakon o zaštiti prirode
Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu
Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu
Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim
Zaštićene svojte

 

Zaštita prirodnih resursa

Za niže navedene zakone kojima se propisuje način korištenja prirodnih resursa kojima raspolažemo (poljoprivredne površine, šume i vode) odgovorno je Ministarstvo poljoprivrede.Zakon o poljoprivredi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi NN 120/12
Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Upravljanje šumama


Zakon o šumama NN 148/13
Vjerodostojno tumačenje članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama NN 18/13

Upravljanje vodama


Zakon o vodama NN 56/13
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama NN 56/13

 

Zakoni o lovu i ribolovu


Zakon o lovstvu
NN 153/09
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu NN 75/09
Pravilnik o lovostaji NN 67/10

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (pročišćeni tekst) NN 49/05
Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu NN 82/05
Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu NN 82/05
Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu NN 82/05

Pravilnik o dopuni Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
NN 52/10

Zakon o morskom ribarstvu NN 56/10
Zakon izmjeni i dopuni Zakona o morskom ribarstvu NN 55/11

Ostali zakoni


Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09
Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13
Kazneni zakon NN 125/11

 

STRATEGIJE


Strategije su dokumenti kojima se definiraju trenutna stanja, željeni ciljevi i sredstva za njihovo postizanje, pri čemu moraju poštovati ustav, zakone, važeće konvencije.

Za zaštitu okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj vrlo je važna Strategija održivog razvoja, unutar kojega su zadane brojne smjernice, dokumenti, planovi i strategije koje se odnose na pojedine segmente društva u RH.

Strategija o održivom razvitku Republie Hrvatske NN 30/09

 

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE


Ustav je dokument koji određuje principe i zakone države, kako će se neka država upravljati i odnos između države i njenih subjekata. On određuje autoritet i ograničenja državnih istitucija i odnose između njih, određuje i štiti prava i slobode pojedinaca, a određuje i načine svoje promjene.

Ustav je temeljni zakon jedne zemlje s kojim moraju biti usklađeni svi ostali zakoni.

Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)